Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με δυνατότητα διαχείρισης της ροής των διαδικασιών/εγγράφων, για να καλύψει τις ανάγκες παρακολούθησης της έκδοσης Αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των επιχειρήσεων με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα, για την έκδοση των αδειών λειτουργίας και μουσικής, παρακολουθεί τους διενεργούμενους ελέγχους, την καταγραφή των παραβάσεων και των επιβαλλόμενων ποινών, τα οικονομικά στοιχεία της καρτέλας των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή των Αδειών Καταστημάτων έχει άμεση σύνδεση με την εφαρμογή Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, Διαφημίσεων και επί των ακαθαρίστων εσόδων.