Η εφαρμογή διευκολύνει τη δημιουργία μιας Συνεδρίασης, τον ορισμό των θεμάτων και της σειράς συζήτησης τους, την αυτόματη δημιουργία προσκλήσεων καθώς και την τελική εύκολη καταχώρηση των Αποφάσεων. Επιτρέπει την γρήγορη δημιουργία των αποσπασμάτων των αποφάσεων και του ενιαίου πρακτικού της Συνεδρίασης.

Η ισχυρή διαδικασία αναζήτησης επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση μιας απόφασης καθώς και την αποστολή της σε άλλη υπηρεσία. Οι αποφάσεις συνδέονται με πρότυπα εντύπων και απλοποιούν ακόμη περισσότερο τη συγγραφή μιας απόφασης, καθώς η εφαρμογή ενημερώνει πολλά από τα στοιχεία του εγγράφου αυτόματα.

Τέλος οι πληροφορίες των συνεδριάσεων, θεμάτων και αποφάσεων προβάλλονται στη δικτυακή πύλη του Φορέα, ενώ ταυτόχρονα δημοσιεύονται αυτοματοποιημένα και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.