Η εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας καλύπτει τις ανάγκες του Φορέα για τη παρακολούθηση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Η Διαχείριση Δημοτικής Περιουσίας συνεργάζεται με το ενιαίο Οικονομικό Διαχειριστικό Σύστημα και επικοινωνεί με εφαρμογές άλλων τμημάτων για ενημέρωση στοιχείων που την αφορούν, όπως, για ενταλματοποιηθείσες δαπάνες από μισθώματα – κοινόχρηστα – ασφάλειες αυτοκινήτων και λοιπής περιουσίας, για εκτύπωση υπολοίπου οφειλής από μισθώματα και τέλη χρήσης κατά φορολογούμενο δεδομένης χρονικής στιγμής, για στοιχεία τριπλότυπου (κοινοχρήστων-κατασκευαστικών δαπανών) της κατάστασης μισθωμένων από τρίτους ακινήτων, που διαχειρίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας, για την ακριβή εικόνα του συμφόρου ή ασύμφορου της μίσθωσης με βάσει το διπλογραφικό σύστημα.