Η Διαχείριση Εσόδων λαμβάνει κάθε μέτρο για την προάσπιση των συμφερόντων του Φορέα και την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων. Συγκεκριμένα, διαχειρίζεται όλες τις απαιτήσεις, είτε πρόκειται για κρατικές πιστώσεις είτε επιπρόσθετους πόρους από βεβαιωμένα έσοδα. Διατηρεί μητρώο υπόχρεων με στοιχεία ταυτότητας και συναλλαγών, ενώ πλήρης είναι η τήρηση και διαχείριση καρτέλας χρεοπιστώσεων υπόχρεων, όπου θα εμφανίζονται κάθε είδους απαιτήσεις. Επιπλέον, παρακολουθούνται όλες οι φάσεις και οι διαδικασίες όπως είσπραξη από παραστατικό εσόδου, από βεβαιωτικό σημείωμα οίκοθεν και από Χρηματικό Κατάλογο, τήρηση και ενημέρωση των υπολοίπων επί των εισπρακτικών μεθόδων, υπολογισμός προσαυξήσεων, διαχείριση δόσεων στους χρηματικούς καταλόγους, διαχείριση ρυθμίσεων, μερική είσπραξη, διαχείριση προσφυγών, διαγραφές.