Η εφαρμογή διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων συνεργάζεται άψογα με το υποσύστημα Αδειών Λειτουργίας, το οποίο ενεργοποιεί στις καρτέλες επιχειρήσεων την απαίτηση για χρέωση χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Οι διαδικασίες για την έκδοση αδειών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς για τον υπολογισμό τέλους και προστίμου ανά μονάδα χρέωσης, καθώς επίσης και για τον υπολογισμό ετήσιου/μηνιαίου/εβδομαδιαίου ή και ημερήσιου τέλους ανάλογα με την κατηγορία της άδειας. Η χρήση των στοιχείων που συλλέγονται από τις αυτοψίες εξασφαλίζει την υποβολή προστίμων σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης.