Το πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Μισθοδοσίας παρέχει πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση της μισθοδοσίας ενός οργανισμού. Παρακολουθεί στοιχεία όπως την Καρτέλα Εργαζόμενου με προσωπικά στοιχεία, στοιχεία μόρφωσης, στοιχεία πρόσληψης (ημερομηνίας αρχικής πρόσληψης, ανάθεσης καθηκόντων, ΦΕΚ πρόσληψης, προϋπηρεσία κ.λ.π.) και μισθολογικά κλιμάκια. Υποστηρίζει αναζητήσεις – εκτυπώσεις όπως πιστοποιητικά βεβαιώσεις, αναφορές χορήγησης επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, πιστοποιητικό τρέχουσας κατάστασης, αναφορές υπηρετούντων ανά τμήμα, τομέα, βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο, κτλ.

Το πρόγραμμα Μισθοδοσίας είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο. Στην εφαρμογή υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας ομάδων εργαζομένων που μισθοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο. Έτσι, δίδεται δυνατότητα ένταξης όλων των συμβάσεων. Το υποσύστημα διαχείρισης μισθοδοσίας συνεργάζεται με πολυεπίπεδο τρόπο με την εφαρμογή του προσωπικού και αντίστροφα. Τέλος, το υποσύστημα διαχείρισης μισθοδοσίας διαθέτει πληθώρα επιπλέον λειτουργιών όπως: Δυνατότητα ενταλματοποίησης της μισθοδοσίας εκκαθάρισης σε επίπεδο, ολοκλήρου της μισθοδοσίας, ομάδων εργαζομένων που αφορούν διάφορες υπηρεσίες, κέντρα κόστους κ.λ.π., μοναδικών υπαλλήλων, Συμβατότητα γραμμογράφησης και δημιουργίας αρχείων για όλες τις ελληνικές τράπεζες, Συμβατότητα γραμμογράφησης και δημιουργίας αρχείων για το ΤΣΜΕΔΕ, ΙΚΑ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών κ. λ. π., Πλήρες σύστημα υπενθυμίσεων ημερομηνιών για οποιαδήποτε εργασία σε σχέση με τη μισθοδοσία, Δυνατότητα εξαγωγής όλων των στοιχείων του προσωπικού και των μισθοδοσιών τους σε excel αρχεία, Αυτοματοποιημένη εξαγωγή αρχείου .xml για τη συμπλήρωση εντύπου Ε4 – Πίνακα Προσωπικού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπολογισμός Μισθοδοσίας υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα.