Υπάρχει δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας παγίων, ως κατάληξη της λειτουργίας της προμήθειας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και η δυνατότητα επιλογής δημιουργίας πολλών ή μίας καρτέλας παγίων, όταν πρόκειται για αγορά, σε ποσότητες περισσότερες του ενός. Είναι δυνατή η μαζική χρέωση των παγίων ανά διεύθυνση, τμήμα, αρμόδιο υπάλληλο και παροχή διευκολύνσεων.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα διασύνδεσης με τα στοιχεία της ένταξης του παγίου στο Λογιστικό Σχέδιο (κωδικοί λογαριασμών) για την παρακολούθηση των λογιστικών κινήσεων του παγίου περιουσιακού στοιχείου (μεταβολές αρχικής αξίας κτήσεως, αποσβέσεις κλπ.).

Η ομαδοποίηση παγίων ορίζεται ανά θέση λειτουργίας και κέντρο κόστους ή θέση ευθύνης. Τηρούνται στοιχεία φυσικών κινήσεων παγίων (κτήση, πώληση, καταστροφή, απόσυρση, χρέωση, μεταφορά μεταξύ υπηρεσιών κ.λ.π.). Οι υπάλληλοι της υπηρεσίας, έχουν τη δυνατότητα τήρησης βελτιώσεων/ προσθηκών παγίων και σύνδεσής τους με τα κύρια πάγια. Ακόμα μπορούν να απενεργοποιήσουν τα πάγια που έχουν πωληθεί ή καταστραφεί. Όλες οι φυσικές κινήσεις παγίων κρατούνται σε αρχείο πλήρους ιστορικότητας.