Η εφαρμογή αυτή διαχειρίζεται με αυτοματοποιημένες διαδικασίες τα μηναία αρχεία των καταναλώσεων από παροχές που έχουν δηλωθεί στον πολλαπλό λογαριασμό του Φορέα, παρέχοντας χρήσιμα συμπεράσματα επί των λανθασμένων χρεώσεων. Διαχωρίζει τις παροχές που δεν ανήκουν στον πολλαπλό λογαριασμό, όπως σχολεία ή ακίνητα που πληρώνουν ΕΕΤΗΔΕ. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης της μηνιαίας κατάστασης εκκαθάρισης ΔΕΗ με αυτόματη δημιουργία Γραμματίου Είσπραξης και Χρηματικού Εντάλματος ανά Κ.Α. Προϋπολογισμού.