Το υποσύστημα Διαχείρισης Προμηθειών είναι το σύνολο των διαχειριστικών εργαλείων καταχώρησης και προβολής πληροφοριών για τους προμηθευτές που συνεργάζονται με το Φορέα καθώς και τα οικονομικά τους μεγέθη. Επιπλέον, το αρχείο προσφερομένων ειδών περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως τεχνικές προδιαγραφές και τα συστήματα κωδικοποίησης ειδών CPV. Ακόμα η διαχείριση των Διαγωνισμών, Προσφορών και Συμβάσεων των Αναδόχων περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των στοιχείων που βοηθάνε στην τήρηση ιστορικότητα και στην εύκολη αναζήτησή τους. Πρόσθετες λειτουργίες που παρέχονται είναι η Διαχείριση των Αιτήσεων δαπανών σε επίπεδο διαχειριστών των πιστώσεων με web interface, η ομαδοποίηση «Ειδών Δαπάνης» για την αυτοματοποιημένη εισαγωγή κρατήσεων και συνημμένων, η διαχείριση δέσμευσης πιστώσεων, η διαχείριση συμβάσεων σε συνδυασμό με προσφορές, παραγγελίες, διαγωνισμούς, η διαχείριση των παραστατικών με ευκολίες χρήσης (π.χ. αυτοματοποιημένες διαδικασίες δημιουργίας από Δελτία αποστολής, αντιγραφή σε περίπτωση όμοιων παραστατικών κ.α.), η διαχείριση των ειδών Δαπανών με πολλαπλές πληροφορίες και ανάλυση CPV.