Η διαχείριση Προσωπικού είναι υποσύστημα άμεσα συνδεδεμένο με τις διεργασίες της Μισθοδοσίας. Η συνεργασία τους έγκειται τόσο σε ροές εργασίας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αντικειμένων όπως: Ιστορικότητας Υπαλλήλων, Προϋπηρεσίες Υπαλλήλων, Διαχείριση Αδειών, Πρόσληψη ή διορισμός τακτικού – αορίστου χρόνου και εποχιακού προσωπικού, Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου, Βαθμολογική ένταξη, Μετάταξη – Απόσπαση από άλλο ή σε άλλο φορέα, Προαγωγές, Διαχείριση ΟΥΕ, Τήρηση παρουσιολογίου με δυνατότητα μετατροπής απουσιών σε άδειες, Μονιμοποίηση (μετά από διετή δοκιμαστική υπηρεσία), Μετακινήσεις – τοποθετήσεις, Λύση υπαλληλικής σχέσης (με διάφορους τρόπους ανάλογα με την περίπτωση), Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, Διαδικασία αυτοματοποιημένης μοριοδότησης υπαλλήλων για την ανάδειξη προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α”), Τήρηση στατιστικών του κόμβου διαλειτουργικότητας.