Η διαχείριση Προσωπικού (HRIS) είναι web based πλατφόρμα άμεσα συνδεδεμένη με τις διεργασίες της εφαρμογής Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ωρομέτρησης. Η συνεργασία τους έγκειται τόσο σε ροές εργασίας όσο και σε επίπεδο διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης αντικειμένων όπως: Ιστορικότητας Υπαλλήλων, Προϋπηρεσίες Υπαλλήλων, Διαχείριση Αδειών, Πρόσληψη ή διορισμός τακτικού – αορίστου χρόνου και εποχιακού προσωπικού, Χορήγηση Μισθολογικού κλιμακίου, Βαθμολογική ένταξη, Μετάταξη – Απόσπαση από άλλο ή σε άλλο φορέα, Προαγωγές, Διαχείριση ΟΥΕ, Τήρηση παρουσιολογίου με δυνατότητα μετατροπής απουσιών σε άδειες, Μονιμοποίηση (μετά από διετή δοκιμαστική υπηρεσία), Μετακινήσεις – τοποθετήσεις, Λύση υπαλληλικής σχέσης (με διάφορους τρόπους ανάλογα με την περίπτωση), Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, Διαδικασία αυτοματοποιημένης μοριοδότησης υπαλλήλων για την ανάδειξη προϊσταμένων οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α”), Τήρηση στατιστικών του κόμβου διαλειτουργικότητας.

Περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση του συνόλου των λειτουργιών του Προσωπικού, της Μισθοδοσίας, την ψηφιακή αποτύπωση του ΟΕΥ στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα,την Ψηφιακή Διαχείριση Φακέλων Εργαζομένων, το νέο Βαθμολόγιο/ Μισθολόγιο,  την ηλεκτρονική Διαχείριση των Αδειών του Προσωπικού και των σχετικών αντικειμένων (π.χ. ωρομέτρηση, υπερωρίες κτλ), την Ωρομέτρησης,  το σύστημα προσποιημένης πληροφόρησης υπαλλήλων Οργανισμού καθώς και τα κυκλώματα Ειδοποιήσεων και Υπενθυμίσεων Εκκρεμοτήτων και τη μετάβαση των παραπάνω στη νέα web Πλατφόρμα  HRIS.

Η Πλατφόρμα είναι Web και παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω Web Browser χωρίς να απαιτούνται εγκαταστάσεις σε κάθε υπολογιστή καθώς και δυνατότητα πρόσβασης από απομακρυσμένες θέσεις εργασίας.

Η εφαρμογή είναι τυποποιημένο προϊόν κατασκευής της εταιρείας μας, ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.

Το προϊόν είναι ενταγμένο στη δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και δύναται να αγοραστεί με Voucher Επιδότησης έως 90%.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.