Η εφαρμογή διαχειρίζεται το οικονομικό σύστημα και τα στοιχεία του προϋπολογισμού συγκρίνοντας με αυτοματοποιημένες διαδικασίες τις κινήσεις των εσόδων και των δαπανών προηγούμενων χρήσεων, μεταφέρει ποσοστώσεις των στοιχείων, ελέγχει τις αποκλίσεις σε επίπεδο μηνός και εξάγει τα απαραίτητα θεσμοθετημένα έγγραφα.