Η Διαχείριση Ταμείου είναι υπεύθυνη για την ημερήσια καταχώρηση εισπράξεων και πληρωμών στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία. Μέσω αυτής διενεργούνται οι πληρωμές των Χρηματικών Ενταλμάτων και επιτυγχάνεται η απόδοση όλων των ειδών των κρατήσεων υπέρ τρίτων. Επιγραμματικά, η Διαχείριση Ταμείου καλύπτει ανάγκες όπως: Τήρηση αρχείων οφειλών και οφειλετών, Βεβαίωση/Είσπραξη Χρηματικών Καταλόγων (Βεβαιωμένων Εσόδων), Βεβαίωση/ Είσπραξη Βεβαιωτικών Σημειωμάτων, Ρύθμιση Οφειλών (Διακανονισμός/ Ταμειακή Διευκόλυνση), Διαγραφές/ Παραγραφές Οφειλών, Ενημέρωση Τμήματος Προϋπολογισμού και Εσόδων για τις εισπράξεις, Παρακολούθηση ανταποδοτικότητας, Διαχείριση εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων, Παρακολούθηση βιβλίων λογιστηρίου Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου, Καθημερινό κλείσιμο ταμείου και Τακτοποίηση Κρατήσεων, Απόδειξη Πληρωμής Δαπανών με πολλαπλούς τρόπους είσπραξης για ένα ΧΕΠ, Κατανομή γραμματίων είσπραξης σε περισσότερα από ένα έργα (π.χ. ΣΑΤΑ), Παρακολούθηση κινήσεων τραπεζικών λογαριασμών και ταμιακών διαθεσίμων (καταθέσεις/ αναλήψεις), Παρακολούθηση εισπρακτέων/πληρωτέων επιταγών, Παρακολούθηση επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, Διαδικασία τήρησης ιστορικότητας στην αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω πράξης, Διαχείριση για δέσμευση/ άρση/ ανάκληση δημοτικής ενημερότητας με δυνατότητα παρακολούθησης των μελών σε περίπτωση εταιρίας, Διαχείριση για δέσμευση/ άρση/ ανάκληση φορολογικής ενημερότητας, Παρακολούθηση διαδικασίας σε περίπτωση κατάσχεσης, πλειστηριασμούς, αναγγελίες σε πλειστηριασμούς, προσωποκράτηση, ποινική δίωξη, Παρακολούθηση ΦΠΑ (Βιβλία Εσόδων/Εξόδων και περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ) κ.α.