Η εφαρμογή ομαδοποιεί και παρακολουθεί τις επιχειρήσεις με βάση το αντικείμενο εργασιών και επιτρέπει την αναλυτική καταγραφή των περιοδικών δηλώσεων των επιτηδευματιών (Μηνιαίες, Διμηνιαίες, Τριμηνιαίες, Έκτακτες κτλ.), καθώς και των στοιχείων των εκκαθαριστικών και περιοδικών δηλώσεων από την εφορία. Για κάθε περίοδο εκδίδεται και εκτυπώνεται αυτόματα ένα Οίκοθεν Βεβαιωτικό Σημείωμα για την είσπραξη του αντίστοιχου ποσού, με ταυτόχρονη δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού προστίμων για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις. Επίσης μπορεί να δημιουργηθεί χρηματικός κατάλογος από τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των περιοδικών δηλώσεων που έχει καταθέσει ο επιτηδευματίας και της εκκαθαριστικής ή των περιοδικών δηλώσεων της εφορίας, υπολογίζοντας και το αντίστοιχο πρόστιμο. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής του μητρώου επιχειρήσεων και των εκκαθαριστικών δηλώσεων από το ΚΕΠΥΟ με αυτοματοποιημένο τρόπο. Επιπρόσθετες λειτουργίες είναι η διαχείριση μηδενικών δηλώσεων, συγχώνευση τριμήνων και συμπληρωματικών δηλώσεων.