Το αντικείμενο της εφαρμογής ΧΥΤΑ είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση των οχημάτων περισυλλογής απορριμμάτων. Χρησιμοποιείται το μητρώο οχημάτων στο οποίο καταγράφονται το καθαρό/ωφέλιμο/ μικτό βάρος του οχήματος, με βάση των οποίων υπολογίζεται το καθαρό βάρος των απορριμμάτων και το ποσό του τέλους που βεβαιώνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η κατηγορία απορριμμάτων, αλλά και ο τρόπος ταφής τους. Η εφαρμογή παρέχει στατιστικά στοιχεία για την ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια ποσότητα παραγόμενων απορριμμάτων.