Το Εθνικό Δημοτολόγιο αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e–government) και είναι προορισμένο να συντελέσει στην αναβάθμιση της γενικότερης εικόνας της Δημόσιας Διοίκησης. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής είναι άμεσα ορατά, λόγω της απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών στην τήρηση των στοιχείων της αστικής κατάστασης των πολιτών.

Το υποσύστημα του Εθνικού Δημοτολογίου αναφέρεται στα παρακάτω επιμέρους στοιχεία: Την εφαρμογή του τοπικού Δημοτολογίου, που να μπορεί να υποστηρίξει την διασύνδεση με το Εθνικό, την προσαρμοσμένη βάση δεδομένων στις νέες απαιτήσεις, την άμεση ολοκλήρωση ενεργειών μετάπτωσης στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ), την αντιστοίχηση νέων κωδικολογίων (αυτόματα ή/και χειροκίνητα), την λήψη αναφοράς λαθών σύμφωνα με το ΟΠΣΕΔ, την διόρθωση / συμπλήρωση προβληματικών εγγραφών, την εξαγωγή του συνόλου των δεδομένων δημοτολογίου και Μητρώου Αρένων (από το 1993 και μετά), την εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού Διασύνδεσης με ΟΠΣΕΔ (Middleware), την παραμετροποίηση και δοκιμή επικοινωνίας με ΟΠΣΕΔ, των δεδομένων ΟΤΑ, τη Λήψη αποτελεσμάτων επιτυχίας ή αποτελεσμάτων λαθών.