Ο προϋπολογισμός απεικονίζεται σε δενδροειδή μορφή. Με την επιλογή κάποιου Κ.Α. εμφανίζονται συγκεντρωτικά περσινά και φετινά οικονομικά στοιχεία, όπως: τελικά εγκριθέντα, διαμορφωθέντα, αναμορφώσεις, βεβαιωθέντα στους Κ.Α. Εσόδων και τιμολογηθέντα, πληρωθέντα στους Κ.Α. Εξόδων. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επιλογής προβολής αναλυτικών στοιχείων, όπως στην περίπτωση των εξόδων, λίστες από τα Χρηματικά Εντάλματα, Τιμολόγια, Εκθέσεις Ανάληψης Δαπάνης, κτλ. και στην περίπτωση των εσόδων, λίστες από τους Χρηματικούς Καταλόγους, Βεβαιωτικά Σημειώματα, Αποδείξεις Εσόδων, Διαγραφές-Παραγραφές κτλ. Τέλος, πρόσθετες λειτουργίες συμπληρώνουν τα προηγούμενα όπως: Παρακολούθηση και κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού, διαχείριση χρηματοδοτήσεων, κατανομές χρηματοδοτήσεων (π.χ. ΣΑΤΑ), διαχείριση ανταποδοτικότητας, διαχείριση αναμορφώσεων.