Η εφαρμογή υποστηρίζει τη μηχανογραφική τήρηση των λογιστικών βιβλίων και έκδοση των λογιστικών εκτυπώσεων (θεωρημένων ή όχι), οι οποίες απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται με την εισαγωγή των δεδομένων κάθε οικονομικής πράξης στα ηλεκτρονικά αρχεία και τη λογιστικοποίηση των πράξεων αυτών στις προθεσμίες, τις οποίες ορίζει το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.