Ποιοι είμαστε

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε., συνθέτει ένα όμιλο εταιρειών, παρέχοντας υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δημοσίου, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα με επιτόπου υποστήριξη όλες τις μηχανογραφικές ανάγκες που δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο και οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Επιπλέον η επιτακτική ανάγκη για την αυτοδιοίκηση, για πλήρη εφαρμογή του Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος μας βρίσκει στη πρώτη γραμμή των γεγονότων με συστήματα που υπακούουν στη Γενική και Αναλυτική Λογιστική.

Σύντομο ιστορικό

Το δίκτυο συνεργαζόμενων εταιρειών «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» είναι το αποτέ­λεσμα της μακρόχρονης και εποικοδο­μητικής συνεργασίας επι­χειρήσεων που στηρίζουν Πανελλαδικά οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και παρέχουν Ολοκληρωμένες Λύ­σεις Πληροφορικής και Οικονομοτεχνι­κών Υπηρεσιών με στόχο την αποτελε­σματικότερη εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών μηχανισμών των ΟΤΑ. Στελέχη των εταιρειών δραστηριοποιού­νται στο χώρο από το 1988 και εξειδικεύονται στις ανάγκες του Δημοσίου από τις πρώτες προσπάθειες μηχανοργάνωσης και εκσυγχρονισμού του.

Αποτέλεσμα : Εξυπηρετούνται σήμερα περισσότεροι από 60 ΟΤΑ και 150 Νομι­κά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις (περίπου 20% της αγοράς). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι Δήμοι όπως η Πάτρα, το Π. Φάληρο, η Ρόδος, η Φυλή, τα Τρίκαλα, η Φλώρινα, η Καρδίτσα, η Σπάρτη, το Πέραμα, το Χαλάνδρι, η Πάργα, η Μεγαλόπολη κ.α. εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας.

Η εφαρμογή του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και σχεδιασμός της νέας ηλεκτρονικής αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης μας βρήκε στη πρώτη γραμμή των γεγονότων με επιτυχία σε σύνθετα έργα 230 Καποδιστριακών Δήμων.

Η πολιτική μας

Η Δυναμική των εταιρειών έγκειται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης και στη νέα πρόταση που προσφέρει σε κάθε οργανισμό, παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών, όπως:

 • Παραγωγή εξειδικευμένου λογισμικού.
 • Πλήρης μηχανοργάνωση και άψογη υ­ποστήριξη των υποδομών σε συστήμα­τα πληροφορικής.
 • Εξειδικευμένες λύσεις όπου απαιτείται.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη στην ορθή λειτουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και στις θεσμοθετημένες νέες απαιτήσεις των καιρών που αποτελούν σκοπό και πρόκληση για το Δίκτυο και τα στελέχη του.
 • Εφαρμογή του Διπλογραφικού.

Ο όμιλος «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», αποτελεί μία μοναδική Συνεργασία μεταξύ όμοιων εταιρειών με στρατηγική γεωγραφική δια­σπορά και εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσφέρουν ολοκληρωτική κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε ένα σύγ­χρονο θεσμικό πλαίσιο και μπορεί να επιδεί­ξει μοναδικό συνδυασμό ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, που συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Ολοκληρωμένες Μηχανογραφικές Ε­φαρμογές και Οικονομοτεχνικές Λύ­σεις για οποιαδήποτε ανάγκη.
 • Ευελιξία δημιουργίας εξειδικευμένων Λογισμικών.
 • Σύμπτυξη και ενοποίηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας, καθώς η καθημερινή επα­φή με τους πελάτες, και η τριβή με θέ­ματα πολυσύνθετα, οδηγεί σε σφαιρική γνώση και συνδυαστική σκέψη.
 • Συστηματική παρουσία στο φυσικό χώ­ρο των πελατών, τηλεφωνική υποστήρι­ξη και απομακρυσμένη σύνδεση για δι­αχείριση των άμεσων αναγκών.
 • Ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των εταιρειών του Δικτύου.

Το δίκτυο εταιρειών «ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» έχει δημιουργήσει ισχυρότατο μηχανισμό για να ανταποκριθεί στο τρίπτυχο: Δυναμική Αυτοδιοίκηση, Ευέλικτο Προσωπικό, Ικανοποιημένοι Πολίτες.

Η εξειδίκευση και η καθημερινή επαφή με πληθώρα Οργανισμών συνιστούν τα αναταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα και διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών του δικτύου.

Η βασική ανάπτυξη του ομίλου

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. Αθήνα 210-8544395, επικεφαλής εταιρεία του ομίλου, ασκεί από το 2004 συντονιστικό ρόλο και αναλύει, παράγει, ελέγχει, πιστοποιεί όλες τις εφαρμογές και την πληρότητα σε τεχνογνωσία των περιφερειακών εταιρειών. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τον επανασχεδιασμό των εφαρμογών, την ανάπτυξη σε νέες τεχνολογίες, και την προώθηση των προϊόντων

Πιστοποιημένες Εταιρείες του δικτύου που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποστηρίζουν με επιτόπου παρουσία την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των εφαρμογών πληροφορικής που χρησιμοποιούν οι πελάτες μας έχουν έδρα την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο,  Καρδίτσα, Πάτρα, Τρίπολη,  Ρέθυμνο, Ρόδο,  Άρτα και Ιωάννινα. Σε κάθε περίπτωση βασική μας πρόταση στον πελάτη είναι ο κατά τόπους πιστοποιημένος συνεργάτης.

Όλοι οι άνθρωποι του δικτύου των συνεργαζόμενων εταιρειών είναι πάντα πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τον πελάτη και να ανταποκριθούν στις ανάγκες του.