Η Δυναμική των εταιρειών έγκειται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης  και στη συνδυαστική πρόταση  που προσφέρει σε κάθε οργανισμό, παρέχοντας ένα πλήρες πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών. Από την πρόταση ως την  υλοποίηση και από εκεί ως  την υποστήριξη των εγκαταστάσεων, βρισκόμαστε  δίπλα στον φορέα ως σύμβουλοι και συνεργάτες του. Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη είναι δύο έννοιες που καταφέραμε να κερδίσουμε μέσα από τις υπηρεσίες. Ενδιαφερόμαστε πάνω από όλα για την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη, την συνεχή ενημέρωσή του για τις εξελίξεις, την εισαγωγή καινοτομιών και την υποστήριξη μέχρι να υιοθετηθούν, από τον ίδιο, όλες οι λύσεις σε θέματα όπως:

 • Εγκατάσταση & συντήρηση λειτουργικών συστημάτων. Έλεγχος, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των συστημάτων, βελτίωση της απόδοσης. Υποστήριξη Internet.
 • Εγκαταστάσεις και πλήρης παραμετροποίηση των εφαρμογών πληροφορικής. Ανάπτυξη εφαρμογών για εξειδικευμένες απαιτήσεις.
 • Εγκαταστάσεις αναβαθμισμένων εκδόσεων, έλεγχος και επιπλέον παραμετροποίηση των συστημάτων. Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Απομακρυσμένη διαχείριση, τακτικές επισκέψεις και άμεση ανταπόκριση με επιτόπου παρουσία. Τακτικός έλεγχος των συστημάτων και εργασίες λήψης, αποστολής, αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρμογών. Συντήρηση των εφαρμογών – έλεγχος των δεδομένων και αποτελεσμάτων, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε όλα τα θέματα πληροφορικής και ειδικότερα επί των εφαρμογών. Προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την εξέλιξη της νομοθεσίας και της τεχνολογίας. Συμβουλευτική κάλυψη σε θέματα οργάνωσης της διαχείρισης των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη για το Διπλογραφικό, Εθνικό Δημοτολόγιο, Μισθοδοσία κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτίωση των μηχανογραφικών υποδομών.
 • Προσαρμογή ενδιάμεσων βάσεων και συστημάτων για υπηρεσίες διαδικτύου.  Δημιουργία, υποστήριξη και εικαστικές παρεμβάσεις websites. Υλοποίηση δικτυακών πυλών (portal), διαδικασίες διαδικτύου (webservices, workflow, διατραπεζικά συστήματα ενημερώσεων κτλ).
 • Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, δεικτών απόδοσης και απορροφητικότητας, έλεγχο και παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων. Ανάλυση Δυνατοτήτων και Αδυναμιών. Καινοτόμες Μελέτες Προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμό και οργάνωση αποθήκης δεδομένων (data ware house).
 • Σχεδιασμό διαδικασίας ορθής βεβαίωσης υποχρεωτικών και δυνητικών εσόδων.
 • Οργάνωση διαδικασιών των προμηθειών, υπόδειξη εντύπων, κατηγοριοποίηση νομοθεσίας.
 • Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας, έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και των μεταβολών.
 • Λειτουργία ταμειακής, οδηγίες για βεβαίωση, είσπραξη, πληρωμή, απόδοση κρατήσεων, έλεγχο ταμειακών ροών.
 • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων, έλεγχος των δελτίων του ΥΠΕΣΔΔΑ, του Γ.Λ.Κ. και της Ε.Σ.Υ.Ε., Έξυπνοι δείκτες.
 • Οργάνωση Αποθήκης ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης αποθεμάτων.
 • Απογραφές, προσαρμογή Λογιστικών σχεδίων, έλεγχος  εγγραφών, συμφωνίες λογαριασμών, Οικονομικές Καταστάσεις Τέλους Χρήσης.
 • Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση. Μελέτη δομής Φορέα, Ορισμός Κέντρων Κόστους και Σεναρίων Μερισμού, Προσδιορισμός Αποτελέσματος, συμφωνία με Δημόσια και Γενική Λογιστική.
 • Κάλυψη φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων. Δηλώσεις Φορολογίας εισοδήματος, ΕΤΑΚ, καταστάσεις ΜΥΦ, ΦΜΥ, Ε9, φόρου προμηθευτών, ΦΠΑ.
 • Συστάσεις, Μετατροπές, Συγχωνεύσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Μελέτες βιωσιμότητας σύστασης και μετατροπής, προγράμματα δράσης.
 • Οργάνωση κα παρακολούθηση των σταδίων για την πιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας του Φορέα (πχ κατά ISO).
 • Αποτύπωση ανθρώπινου δυναμικού, αναγκαίων θέσεων εργασίας, μελέτη δυνατοτήτων, κατάρτιση οργανογράμματος.