Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων από τις δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον Φεβρουάριο του 2022 με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την ενημέρωση των Δήμων και ΝΠΔΔ για τον «Εσωτερικό Έλεγχο των ΟΤΑ».

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΤΑ


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων από τις δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον Ιούλιο του 2021 με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την ενημέρωση των Δήμων και ΝΠΔΔ για την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ν. 4412/2016 με νέο ν. 4782/2021».

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ν. 4412/2016 με νέο ν. 4782/2021


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων από τις δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον Νοέμβριο του 2018 με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την ενημέρωση των Δήμων για τον Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ-Ν. 4555-2018

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ-Ν. 4555-2018

39788-2018 ΥΠΕΣ-ΓΝΩΣΤΟΠ Ν. 4555-2018

42203-27-2018 ΕΓΚ ΥΠΕΣ-ΕΠΟΠΤ ΠΡΑΞ ΟΤΑ

49494-2018 ΥΠΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΣ Ν. 4555-2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΚ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ν. 4555-2018 ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

ΕΓΧΕΙΡ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ-Ν. 4555-2018


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων από τις δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον Οκτώβριο 2016 με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την άμεση ενημέρωση των Δήμων σε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους με θέμα: «Ο Νόμος 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων και η εφαρμογή του».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ν. 4412-2016-OTA

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4412-2016

ΝΟΜΟΣ 4441-2016 ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΤΛ

ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΥΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΕΥΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΠΔΔ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΑΑΔΗΣΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΑΑΔΗΣΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ -N. 4412-2016-ΔΙΑΦΑΝΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το υλικό των παρουσιάσεων από τις δωρεάν ενημερωτικές ημερίδες της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τον Ιούνιο / Ιούλιο 2015 με στόχο την πληρέστερη πληροφόρηση και την άμεση ενημέρωση των Δήμων σε τρέχοντα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία τους με θέμα: «Δημόσιες συμβάσεις – Σύννομη διενέργεια των δαπανών των δήμων και των Δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου – Φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις ηλεκτρονικής δημοσίευσης».

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΥΠΗΡΕΣIΩΝ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΤΑ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΑΘΩΝ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

OPEN DATA  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  — Ιούνιος / Ιούλιος 2015