Τάχιστα ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της νέας διαδικτυακής εφαρμογής της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. για την εκπλήρωση των στόχων της 23/17-3-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19», υποστηρίζοντας πλήρως την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης καθώς και τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αίτησης από την παραλαβή της, την επεξεργασία της και περαιτέρω της έγκριση ή απόρριψή της.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στην υπηρεσία διαδικτυακά, να υποβάλλουν αιτήσεις προς όλες τις υπηρεσίες του Δήμου με τη δυνατότητα παραλαβής του απαντητικού εγγράφου από συγκεκριμένα σημεία ή κατ’οίκον αποστολής του, καθώς επίσης να ικανοποιηθούν αιτήματα που προβλέπονται στην σχετική εγκύκλιο. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για την πορεία των αιτήσεων / αιτημάτων τους, σύμφωνα με τον τρόπο επικοινωνίας που έχουν επιλέξει (μέσω email, τηλεφωνικά ή με SMS). Αναφορικά με την λειτουργικότητα της πλατφόρμας υποστηρίζονται ενδεικτικά οι παρακάτω ενέργειες τόσο προς τους εσωτερικούς χρήστες των υπηρεσιών του Δήμου όσο και προς τους πολίτες.

Δυνατότητες πολιτών

1. Προφίλ του πολίτη

Στο προφίλ αποθηκεύονται βασικά στοιχεία επικοινωνίας (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Κινητό, Email), ο τρόπος επικοινωνίας (τηλεφωνικά, email, SMS) και ειδικές σημειώσεις όπως,

α) Δήλωση αδυναμίας εξυπηρέτησης (αυτών που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους)

β) Δήλωση αδυναμίας εξυπηρέτησης άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου (αυτών που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους)

γ) AMKA (απαραίτητο να συμπληρωθεί σε περίπτωση αιτήματος που ανήκει στην κατηγορία «Φαρμακευτική περίθαλψη»)

2. Διαχείριση Αιτημάτων Πολίτη

Ο κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται τα δικά του αιτήματα

α) Θέμα Αιτήματος (ελεύθερο κείμενο που ο πολίτης μπορεί να περιγράψει το αίτημα του)

β) Δήλωση αδυναμίας εξυπηρέτησης (αυτών που δεν μπορούν ή δεν Κατηγορία Αιτήματος (Φαρμακευτική περίθαλψη, Παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, Πιστοποιητικά Δημοτολογίου, Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων, Βεβαιώσεις Μη Οφειλής, Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας, Γενικές Αιτήσεις για οποιοδήποτε θέμα κ.α.)

γ) Επισυναπτόμενα αρχεία που μπορεί να απαιτούνται για κάθε διαδικασία (όπως φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας για Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης)

δ) Δυναμικά πεδία ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία αιτήματος (όπως όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΔΤ, Ημερομηνία γέννησης, Τόπος γέννησης στην Κατηγορία Αιτήματος «Χορήγηση Πιστοποιητικού Γέννησης»)

ε) Παραλαβή (Κατ’ οίκον, Παραλαβή από συγκεκριμένο σημείο)

Δυνατότητες Υπαλλήλων ΟΤΑ

1. Διαχείριση Πολιτών

α) Λίστα πολιτών με συνδυαστικά φίλτρα (όπως πολίτες με δήλωση αδυναμίας εξυπηρέτησης)

β) Αιτήματα και Κλήσεις ανά πολίτη

γ) Μαζική ενημέρωση, όπως μαζική αποστολή email και SMS

2. Διαχείριση Τηλεφωνικού Κέντρου

Σε περίπτωση που ο πολίτης έχει επιλέξει να ενημερωθεί τηλεφωνικά για την πορεία του αιτήματος του, η πλατφόρμα δημιουργεί αυτοματοποιημένα μια εξερχόμενη κλήση

3. Διαχείριση Αιτημάτων και Εργασιών

Ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας έχει πρόσβαση στα αιτήματα και στις εργασίες που του έχουν ανατεθεί. Ο διαχειριστής έχει πρόσβαση σε όλα τα αιτήματα. Υπάρχουν διαθέσιμα συνδυαστικά φίλτρα (κατηγορία, κατάσταση, ημ/νία αναφοράς, κ.α.), εκτυπώσεις, όπως και απεικόνιση των αιτημάτων σε χάρτη.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει ενεργοποιημένη η Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι δυνατή η αυτόματη πρωτοκόλληση και η αυτόματη χρέωση, σύμφωνα με την επιλεγμένη κατηγορία του αιτήματος. Κατά την αυτόματη πρωτοκόλληση μεταφέρονται όλες οι πληροφορίες του αιτήματος και ως συνημμένο έγγραφο (pdf), το οποίο παράγει η εφαρμογή. Υπάρχει επιλογή του βιβλίου πρωτοκόλλου (εμπιστευτικό) που ενδείκνυται να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις περιπτώσεις που φέρουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να πλοηγούνται από το αίτημα, στο έγγραφο της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων.

Τέλος στην περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει την εφαρμογή Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι δυνατή η άμεση εγκατάσταση και ενεργοποίηση του συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών.