Η πρόσφατη εφαρμογή του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» έχει δημιουργήσει αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία και διαχείριση των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων. Προκειμένου να αποσαφηνιστούν και να απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα για την εφαρμογή του συγκεκριμένου Νόμου, η ΠEΔ Θεσσαλίας σε συνεργασία με την ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. διοργάνωσε ημερίδα με θέμα:

« Ο Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και η εφαρμογή του»

Η ημερίδα πραγματοποιηθηκε με μεγάλη συμμετοχή στις 23/11/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στην αίθουσα της ΔΕΥΑΛ στη Λάρισα. 165 οι αιρετοί και αρμόδιοι υπάλληλοι των
Δήμων και των Νομικών Προσώπων όλων των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας άκουσαν με προσοχή και ενδιαφέρον τον εισηγητή της ημερίδας κ. Παζαρλόγλου Αθανάσιος, Οικονομολόγος – Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας ήταν τα παρακάτω:

 • Θέματα οικονομικής διαχείρισης κατά το Β.Δ. 17-5/15-6-1959, τους Ν. 3463/2006, N. 3852/2010, Ν. 4270/2014, το Π.Δ. 80/2016 και το Ν. 4555/2018.
 • Η εφαρμογή του Δημοσίου Λογιστικού στους Ο.Τ.Α. Οι αλλαγές του Ν. 4555/2018.
 • Οι έννοιες του διατάκτη και υπολόγου στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
 • Η πρακτική ερμηνεία της εξειδικευμένης πίστωσης.
 • Ποιος θεωρείται Π.Ο.Υ.;
 • Τα στάδια της έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
 • Έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών των Ο.Τ.Α. Χρηματικά εντάλματα.
 • Αρμοδιότητες της Οικονομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα της/ου Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η ευθύνη των υπαλλήλων και της/ου Π.Ο.Υ. κατά την άσκηση των καθηκόντων της/του (αστική, πειθαρχική και ποινική). Η έννοια της συνυπευθυνότητας.
 • Κωλύματα-Ασυμβίβαστα.
 • Νομιμότητα και κανονικότητα δαπανών.
 • Καταλογισμοί.
 • Λοιπά συναφή θέματα.