Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Εργασίας και τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων ότι η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είναι ανάμεσα στις δεκαοκτώ (18) επιχειρήσεις, οι οποίες ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα κριτήρια αξιολόγησης και λαμβάνουν για πρώτη φορά το Σήμα Ισότητας SHARE.

Το Σήμα Ισότητας SHARE, που αποτυπώνει την έμπρακτη προώθηση πρακτικών και πρωτοβουλιών εντός των επιχειρήσεων με στόχο την ισότητα των φύλων αλλά και την εξισορρόπηση της εργασιακής και οικογενειακής ζωής, απονέμεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε 18 επιχειρήσεις.

H απονομή του Σήματος είναι το αποτέλεσμα μιας διετούς προσπάθειας στο πλαίσιο του Έργου «SHARE: Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών», η οποία περιέλαβε, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη Μεθοδολογίας αξιολόγησης, την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, την εκπαίδευση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δήλωσαν συμμετοχή και την τελική αξιολόγησή τους.

Η απονομή του Σήματος Ισότητας στις επιχειρήσεις θα γίνει από την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής, Οικογένειας και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, στο Συνέδριο του Έργου το οποίο προγραμματίζεται να υλοποιηθεί τον Μάρτιο του 2022. Εκεί, θα παρουσιαστούν οι κυριότερες δράσεις και ενέργειες στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, καθώς και καλές πρακτικές από επιχειρήσεις που έλαβαν το Σήμα Ισότητας.

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ενδιαφέρεται ενεργά για την εδραίωση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των εργαζομένων της. Η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση της απασχολησιμότητας, τη μείωση της ανεργίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής και γενικότερα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων δημογραφικών προκλήσεων.

Η ύπαρξη ρυθμίσεων και πρακτικών για την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου αποτελούν ένα σημαντικό συντελεστή της ποιότητας της εργασίας, τον οποίο πιστεύουμε και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε ενεργά να καλλιεργούμε.