Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ενδιαφέρεται ενεργά για την εδραίωση της συµφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής των εργαζομένων της.

Στο πλαίσιο ανάπτυξης σχετικής πολιτικής  η εταιρεία μας υπέγραψε τη σχετική Δήλωση Δέσμευσης στο έργο SHARE «Προώθηση της εξισορρόπησης της εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις και καλύτερης κατανομής των υποχρεώσεων φροντίδας μεταξύ ανδρών και γυναικών» ενώ παράλληλα τέσσερα στελέχη της εταιρείας μας παρακολουθούν τη σχετική επιμόρφωση σε θέματα ισότητας των φύλων στο εταιρικό περιβάλλον, καθώς και σε ζητήματα οργανωσιακής κουλτούρας και πρακτικές που προωθούν τη συμφιλίωση εργασίας/οικογένειας (work-life balance) για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες των επιχειρήσεων.

Το Έργο με τίτλο: “SHARE – Promoting work-life balance in companies and a better sharing of care between men and women” υλοποιείται με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (συντονιστής φορέας), του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Οργανισμού για την Eπαγγελματική Ενδυνάμωση των Γυναικών Women On Top. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα REC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement Number: 881730 – SHARE REC-AG-2019/REC-RGEN-WWLB-AG-2019).

Στοχεύει στην αντιμετώπιση των παραδοσιακών και στερεοτυπικών έμφυλων ρόλων εντός της οικογένειας και στην προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής (work-life balance), δίνοντας έμφαση στο εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ευρωπαϊκές και εθνικές προτεραιότητες και αναπτύσσοντας συμπληρωματικές δραστηριότητες που ενεργούν με πολυδιάστατο και πολύπλευρο τρόπο.

Η εθνική προτεραιότητα, που καθορίστηκε από τον πρόσφατο εθνικό νόμο 4604/2019 «Για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων», ορίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα κριτήρια από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) για την επιβράβευση των επιχειρήσεων που προωθούν την ισότητα των φύλων.

Το πιλοτικό αυτό Πρόγραμμα Ισότητας  θα συμβάλλει στην ανάπτυξης συγκεκριμένης μεθοδολογίας για την απόκτηση Σήματος Ισότητας (κριτήρια, προδιαγραφές), η οποία θα αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή της νομοθετικής διάταξης περί Σήματος Ισότητας στην πράξη.

Η συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης της οικονομίας, την αύξηση της απασχολησιμότητας, τη μείωση της ανεργίας, την προώθηση της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της ιδιωτικής ζωής και γενικότερα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων δημογραφικών προκλήσεων.

Η ύπαρξη ρυθμίσεων και πρακτικών για την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου αποτελούν ένα σημαντικό συντελεστή της ποιότητας της εργασίας.