H ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. πιστεύει ότι ένας χώρος εργασίας που ενθαρρύνει την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη μπορεί να βοηθήσει:

 • ώστε οι υπάλληλοι μας να είναι χαρούμενοι και με κίνητρα
 • στην πρόληψη σοβαρών ή νομικών ζητημάτων, όπως εκφοβισμός, παρενόχληση και διακρίσεις
 • για την καλύτερη εξυπηρέτηση διαφορετικού φάσματος πελατών
 • στη βελτίωση ιδεών και επίλυση προβλημάτων
 • στην επιτυχία μιας εταιρείας
 • στο να προσελκύσει και διατηρήσει ανθρώπινο δυναμικό
 • στο να λειτουργήσει ως παράδειγμα για το κοινωνικό σύνολο

Ως ισότητα των φύλων, ορίζουμε την κατάσταση της ίσης ευκολίας πρόσβασης σε πόρους και ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής συμμετοχής, της λήψης αποφάσεων και της ίσης αντιμετώπισης από τον νόμο. Σύμφωνα  τη Unicef, ως ισότητα ορίζεται «Η απόλαυση ίσων δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης από άνδρες, γυναίκες, αγόρια και κορίτσια σε όλες τις πτυχές της ζωής». Σε παγκόσμια κλίμακα, η επίτευξη της ισότητας των φύλων απαιτεί επίσης την εξάλειψη επιβλαβών πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και άλλων τακτικών καταπίεσης (σωματεμπορία, γυναικοκτονία, βία κ.α.).

Είναι ευρέως γνωστό ότι η ισότητα των φύλων δεν έχει μόνο αποφασιστική σημασία από μόνη της αλλά αποτελεί και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και είναι ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Επιπλέον, η ισότητα των φύλων είναι ουσιαστική για την ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας και αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Ωστόσο, οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ακόμη βαθειά ριζωμένες στα πολιτιστικά, κοινωνικά και πολιτικά συστήματα πολλών χωρών. Η βία που συνδέεται με το φύλο παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και παράλληλα αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την επίτευξη της ισότητας και της ανάπτυξης.

Η ΕΓΚΡΙΤΟΣ GROUP – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε. :

 • τονίζει μέσω του παρόντος τη σημασία της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης κάθε είδους βίας ως κοινό στόχο και κοινή αξία σε όλη την εταιρεία
 • βεβαιώνει πως η εγγύηση της ισότητας των φύλων και η καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων που αφορούν το φύλο αποτελούν βασικό της μέλημα κι εξασφαλίζει ίσους όρους και ευκαιρίες για τους εργαζόμενούς της, άνδρες και γυναίκες, σε όλες τις θέσεις και σε όλα τα επίπεδα δραστηριότητάς της (πχ. εσωτερικές επιτροπές, ομάδες εργασίας), σε συμφωνία με τις αρχές που ορίζει το Σύνταγμα περί ίσων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα:
  • το άρθρο 4 παράγραφος 2 περί ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μεταξύ Ελλήνων και Ελληνίδων
  • το άρθρο 116 παράγραφος 2 που θεσμοθετεί την άρση των διακρίσεων λόγω φύλου και την ανάληψη θετικών δράσεων για την προώθηση της ισότητας ανδρών-γυναικών·
 • δεσμεύεται να ενσωματώσει τις αρχές της ισότητας στο σύνολο της δράσης της, στις καθημερινές συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές/τριες, και συνεργάτες/ιδες της, να στηρίξει έμπρακτα τις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσληψη, τις συνθήκες εργασίας, την προαγωγή, την αμοιβή, την πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση, την απόλυση, και να καταπολεμήσει κάθε διάκριση λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων
 • ακολουθεί κατά φύλο προσαρμογή των εξοπλισμού, των συνθηκών εργασίας και του ευρύτερου εταιρικού περιβάλλοντος (στην εγκυμοσύνη, εμμηνόρροια κλπ.) πχ. προμήθειες ειδών γυναικείας υγιεινής
 • συμμορφώνεται με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο έργο SHARE «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» όπως περιγράφονται στη Μεθοδολογία Απονομής Σήματος Ισότητας που αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, με έμφαση στη συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής (work-life balance)
 • έχει καταρτήσει σχέδιο ισότητας